Adatvédelmi nyila

Adatkezelési Tájékoztató

 II. Bevezetés

Az XperTeam Informatikai Szolgáltató és Tanácsadó Zártkörűen Működő Részvénytársaság (1037 Budapest, Visszatérő köz 4./A.) mint adatkezelő magára nézve kötelezőnek ismeri el jelen tájékoztató tartalmát. Cégünk kötelezettséget vállal, hogy a tevékenységével kapcsolatos valamennyi adatkezelése megfelel a jelen tájékoztatóban és az Európai Unió jogszabályaiban, így a GDPR-ban (Európai Unió Általános Adatvédelmi Rendeletében) meghatározott elvárásoknak.

A cégünk adatkezelésével kapcsolatos adatvédelmi irányelvek folyamatosan elérhetőek a http://profitkft.hu/címen.

Cégünk fenntartja magának a jogot, hogy a jelen tájékoztatóban foglaltakat bármikor megváltoztathassa, módosíthassa. Az esetleges változásokról előzetesen, időben értesítjük Tisztelt Ügyfeleinket és leendő Ügyfeleinket.

Az XperTeam Informatikai Szolgáltató és Tanácsadó Zártkörűen Működő Részvénytársaság elkötelezett ügyfelei és partnerei személyes adatainak védelmében, különösen fontosnak tartjuk ügyfeleink információs önrendelkezési jogának a tiszteletben tartását. Cégünk a GDPR (Európai Adatvédelmi Rendelet) szabályozásával összhangban a személyes adatokat bizalmasan kezeli, és megtesz minden olyan biztonsági intézkedést, tervezési, szervezési intézkedést, amely az adatok biztonságát garantálja.

Cégünk adatkezelési gyakorlatát az alábbiakban ismertetjük:

II. Az adatkezelő adatai, elérhetősége

A Társaságunk neve: XperTeam Informatikai Szolgáltató és Tanácsadó Zártkörűen Működő Részvénytársaság

A Társaságunk székhelye: 1037 Budapest, Visszatérő köz 4/A.

Társaságunk képviseletére jogosult: Makovi Zoltán Zsolt vezérigazgató

A Társaságunk honlapja: http://xperteam.hu/public/

 

Kapcsolattartás:

Postacímünk: 1037 Budapest, Visszatérő köz 4/A.

Telefonszámunk: +36 30 971 2027

E-mail címünk: info@xperteam.hu

Adószámunk: 23964480-2-41.

Cégjegyzék számunk: Cg. 01-10-047436

Nyilvántartó hatóság: Fővárosi Törvényszék Cégbírósága

Társaságunk a GDPR 37. cikke alapján nem köteles adatvédelmi tisztviselő kinevezésére.

 

Társaságunk tárhely szolgáltatójának neve, címe és elérhetősége:

DENINET Kft.

1188 Budapest, Bercsényi u. 79/b.

info@deninet.hu
Tel.: 1-296-0075.

III. A személyes adatok köre, az adatkezelés célja, jogcíme és időtartama

III.1. A személyes adatok kezelés kapcsán a Cégünk az alábbi alapelveket követi:

 1. A személyes adatokat jogszerűen és tisztességesen, valamint az Ön számára átláthatóan kezeljük.
 2. A személyes adatokat csak meghatározott, egyértelmű és jogszerű célból gyűjtjük, és azokat nem kezeljük a célokkal össze nem egyeztethető módon.
 3. Az általunk gyűjtött és kezelt személyes adatok az adatkezelés céljai szempontjából megfelelőek és relevánsak, valamint csak a szükségesre korlátozódnak.
 4. Társaságunk minden ésszerű intézkedést megtesz annak érdekében, hogy az általunk kezelt adatok pontosak és szükség esetén naprakészek legyenek, a pontatlan személyes adatokat haladéktalanul töröljük vagy helyesbítjük.
 5. A személyes adatokat olyan formában tároljuk, hogy Ön csak a személyes adatok kezelése céljainak eléréséhez szükséges ideig legyen azonosítható.
 6. Megfelelő technikai és szervezési intézkedések alkalmazásával biztosítjuk a személyes adatok megfelelő biztonságát az adatok jogosulatlan vagy jogellenes kezelésével, véletlen elvesztésével, megsemmisítésével vagy károsodásával szemben.

 

Társaságunk az Ön személyes adatait önkéntes hozzájárulás, vagy törvényi felhatalmazás alapján jogosult kezelni.

Az Ön előzetes tájékoztatáson alapuló és önkéntes hozzájárulása alapján a személyes adatait a szükséges mértékben és minden esetben célhoz kötötten kezeljük, gyűjti, rögzítjük, rendszerezzük, tároljuk és használjuk fel. Önnek jogában áll a hozzájárulását az adatkezelés bármely szakában visszavonni.

Amennyiben az Ön adatainak kezelése jogszabályi előírásokon alapul és kötelező jellegű, erre a tényre külön felhívjuk az Ön figyelmét.

Bizonyos esetekben az Ön személyes adatainak kezeléséhez Társaságunknak, vagy pedig harmadik személynek fűződik jogos érdeke, például honlapunk működtetése, fejlesztése és biztonsága céljából.

Felhívjuk a szíves figyelmét, hogy amennyiben Ön nem a saját személyes adatait adja meg, az adatközlés során, ez esetben az Ön kötelessége az érintett személy adatközléshez és adatkezeléshez történő hozzájárulásának a beszerzése.

 

III.2. Az alkalmazandó jogszabályok

Adatkezelési irányelveink összhangban vannak a hatályos adatvédelmi szabályokkal, így különösen az alábbiakkal:

 • a természetes személyeknek a személyes adatok kezeléséről szóló az Európai Parlament és a Tanács (EU) 2016/679 rendelete (GDPR)
 • -az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény – (Info tv.)
 • a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény (Ptk.)
 • az elektronikus kereskedelmi szolgáltatások, valamint az információs társadalommal összefüggő szolgáltatások egyes kérdéseiről szóló 2001. évi CVIII. törvény – (Eker tv.)
 • az elektronikus hírközlésről szóló 2003. évi C. törvény – (Ehtv)
 • a fogyasztóvédelemről szóló 1997. évi CLV. törvény (Fogyv tv.)
 • a panaszokról és a közérdekű bejelentésekről szóló 2013. évi CLXV. törvény. (Pktv.)
 • a gazdasági reklámtevékenység alapvető feltételeiről és egyes korlátairól szóló 2008. évi XLVIII. törvény (Grtv.)
 • a számvitelről 2000. évi C. törvény (Számv.tv.)

IV. Cégünk adatfeldolgozói, akik az Ön adatainak kezelését jogosultak végezni:

Cégünk az adatok kezelése során – ügyfeleink színvonalas kiszolgálása érdekében – az alábbi adatfeldolgozókat veszi igénybe:

Tárhely szolgáltatás:

DENINET Kft.

1188 Budapest, Bercsényi u. 79/b.

info@deninet.hu
Tel.: 1-296-0075.

 

Amennyiben az adatfeldolgozóink körét módosítjuk, a változásokat átvezetjük a tájékoztatónkban.

 

Hírlevél szolgáltatást cégünk nem végez, ilyen célból adatokat nem tárol, nem kezel.

V. Az adatkezelésünk

 

A Honlap látogatása kapcsán végzett adatkezelés célja: A honlap rendeltetésszerű és színvonalas működésének biztosítása, a szolgáltatásaink minőségének ellenőrzése és javítása, a rosszindulatú, weboldalunkat támadó látogatók beazonosítása, a látogatottság mérésére, és statisztikai célok.

A kezelt adatok köre: IP cím, a látogatás időpontja, a meglátogatott aloldalak adatai, az Ön által használt operációs rendszer és böngésző típusa

Az adatkezelés jogalapja: Társaságunk jogos érdeke.

Az adatkezelés időtartama:12 hónap.

 

Ügyintézés, panasz kapcsán végzett adatkezelés célja: Választ tudjunk adni az Ön észrevételeire, esetleges panaszára.

Az adatkezelés jogalapja: jogszabályi kötelezettség teljesítése

A kezelt adatok köre: vezetéknév, keresztnév, telefonszám, levelezési cím, e-mail cím, egyéb személyes üzenet

Az adatkezelés időtartama: 5 év.

 

A weboldalunk látogatóitól nem kérjük el a személyes adataikat.

Az adatkezeléssel kapcsolatos kérdéseivel Ön az info@xperteam.hu. e-mail címen, illetve postacímünkön kérhet további tájékoztatást, válaszunkat késedelem nélkül, 15 napon belül (legfeljebb azonban 1 hónapon belül) megküldjük Önnek az Ön által megadott elérhetőségre.

Ön szabadon dönthet arról, hogy a kapcsolatfelvételhez esetlegesen szükséges személyes adatit meg adja-e. Amennyiben Ön az Önnel történő kapcsolatfelvételhez, ajánlat adásához szükséges személyes adatait nem adja meg, abban az esetben Önnel a kapcsolatot nem tudjuk felvenni, nem tudunk Önnek árajánlatot adni.

Amennyiben az árajánlatban foglalt ajánlati kötöttségünk időtartama alatt Ön nem köt cégünkkel szerződést az Ön által megadott személyes adatokat töröljük.

 

Amennyiben Önnel szerződéses kapcsolatot létesítünk a szerződés megkötése és teljesítése érdekében csak a legszükségesebb mértékben és időtartamig kezeljük az Ön alábbi személyes adatait:

az Ön neve, születési ideje, helye, anyja neve, lakcíme, telefonszáma, e-mail címe

Ön dönthet úgy, hogy a fenti személyes adatait nem kívánja megadni, ez esetben azonban Cégünk nem tud Önnel szerződéses kapcsolatot létesíteni.

Felhívjuk szíves figyelmét, hogy az általunk nyújtott szolgáltatás igénybevételéhez a fentieken túl egyéb személyes adatok megadása is szükségessé válhat, a szolgáltatandó személyes adatok köréről, és az ebben a körben általunk végzett adattovábbításról az adott, konkrét szolgáltatás igénybevétele előtt külön tájékoztatjuk Önt.

Amennyiben Önnel a szerződéses kapcsolat nem jön létre az Ön által önkéntesen közölt személyes adatait, amennyiben azok kizárólag cégünk általi marketing célú felhasználásához kifejezetten nem járul hozzá, töröljük.

VI. Mik azok a sütik és hogyan kezeljük őket?

 

A sütik (cookie-k) olyan kisméretű adatfájlok (továbbiakban: sütik), amelyek a weboldalon keresztül a weboldal használatával kerülnek az Ön számítógépére úgy, hogy azokat az Ön internetes böngészője menti le és tárolja el. A leggyakrabban használt internetes böngészők (Chrome, Firefox, stb.) többsége alapbeállításként elfogadja és engedélyezi a sütik letöltését és használatát, az viszont már Öntől függ, hogy a böngésző beállításainak módosításával ezeket visszautasítja vagy letiltja, illetve Ön a már a számítógépen lévő eltárolt sütiket is tudja törölni. A sütik használatáról az egyes böngészők „súgó” menüpontja nyújt bővebb tájékoztatást.

Vannak olyan sütik, amelyek nem igénylik az Ön előzetes hozzájárulását. Ezekről weblapunk az Ön első látogatásának megkezdésekor ad rövid tájékoztatást, ilyenek például a hitelesítési, multimédia-lejátszó, terheléskiegyenlítő, a felhasználói felület testreszabását segítő munkamenet-sütik, valamint a felhasználó-központú biztonsági sütik.

A hozzájárulást igénylő sütikről – amennyiben az adatkezelés már az oldal felkeresésével megkezdődik – a Társaságunk az első látogatás megkezdésekor tájékoztatja Önt és kérjük az Ön hozzájárulását.

Társaságunk nem alkalmaz és nem is engedélyez olyan sütiket, amelyek segítségével harmadik személyek az Ön hozzájárulása nélkül adatot gyűjthetnek.

A sütik elfogadása nem kötelező, a Társaságunk azonban nem vállal azért felelősséget, ha sütik engedélyezése hiányában a weblapunk esetleg nem az elvárt módon működik.

Az adatkezelés célja a felhasználók azonosítása, egymástól való megkülönböztetése, a felhasználók aktuális munkamenetének az azonosítása, az ennek során megadott adatok tárolása, adatvesztés megakadályozása, felhasználók azonosítása.

Az adatkezelés jogalapja az érintett hozzájárulása.

A kezelt adatok köre: azonosítószám, dátum, időpont, valamint az előzőleg meglátogatott oldal.

Az adatkezelés időtartama: 30 perc.

 

Milyen sütiket alkalmazunk?

Típus Név Hozzájárulás Leírás Cél Érvényesség
rendszer sütik nem igényel a webes alkalmazás tűzfalának session sütije, amely a kereszthivatkozások elleni visszaélés megelőzésére szolgál honlap működésének biztosítása böngésző session vége
nyomkövető süti igényel személyre szabáshoz Ön beállításainak megjegyezése

szolgáltatásunk hatékonyságának növelése

 

365 nap

nyomkövető süti

(harmadik féltől származó)

 

 

nem igényel

új session-ok és látogatók azonosítására, a Google Analytics webes nyomkövető szolgáltatás a weboldal látogatása során harmadik személyek (pl. Google) szolgáltatásaihoz kapcsolódik  

 

30 perc

 

A harmadik féltől származó sütiről (third party cookie) részletesen itt https://www.google.com/policies/technologies/types/, az adatvédelemről pedig itt https://www.google.com/analytics/learn/privacy.html?hl=hu olvashat

 

VII. Mit kell tudni még a honlapunkkal kapcsolatos adatkezelésünkről?

 

A Cégünk a weblapunk meglátogatása alkalmával a webszerver felhasználói adatokat nem rögzíti.

A személyes adatokat Ön önkéntesen bocsátja rendelkezésünkre a regisztráció, illetve a Társaságunkkal kapcsolattartása során, éppen ezért kérjük, hogy adatai közlésekor fokozottan ügyeljen azok valódiságára, helyességére és pontosságára, mert ezekért Ön felelős. A helytelenül, pontatlanul vagy hiányosan megadott adat akadálya lehet a szolgáltatásaink igénybevételének.

Amennyiben Ön nem a saját, hanem más személy személyes adatait adja meg, úgy vélelmezzük, hogy Ön az ehhez szükséges felhatalmazással rendelkezik.

Ön az adatkezeléshez adott hozzájárulását bármikor ingyenesen visszavonhatja

 • az adatkezeléshez hozzájárulás visszavonásával, illetve
 • a kapcsolatfelvétel során feltétlen kitöltendő bármely adat kezeléséhez vagy felhasználásához való hozzájárulás visszavonásával vagy zárolásának kérésével.

 

A hozzájárulás visszavonásának regisztrálását – technikai okokból – 15 napos határidővel vállaljuk, azonban felhívjuk a figyelmét arra, hogy jogi kötelezettségünk teljesítése vagy jogos érdekeink érvényesítése céljából bizonyos adatokat a hozzájárulás visszavonása után is kezelhetünk.

Megtévesztő személyes adat használata esetén, illetve ha valamelyik látogatónk bűncselekményt követ el vagy Társaságunk rendszerét támadja, az adott látogató regisztrációjának megszüntetésével egyidejűleg adatait haladéktalanul töröljük, illetve – szükség esetén – megőrizzük azokat a polgári jogi felelősség megállapításának vagy büntető eljárás lefolytatásának időtartama alatt.

 

VII. Egyéb adatkezelés

Az Ön adatait csak jogszabályban meghatározott keretek között továbbíthatjuk, adatfeldolgozóink esetében pedig szerződéses feltételek kikötésével biztosítjuk, hogy ne használhassák az Ön hozzájárulásával ellentétes célokra az Ön személyes adatait.

A bíróság, az ügyészség és más hatóságok (pl. rendőrség, adóhivatal, Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság) tájékoztatás adása, adatok közlése vagy iratok rendelkezésre bocsátása miatt megkereshetik Cégünket. Ezekben az esetekben adatszolgáltatási kötelezettségünket teljesítenünk kell, de ezt csak a megkeresés céljának megvalósításához elengedhetetlenül szükséges mértékben tesszük.

A jelen tájékoztatóban nem részletezett adatkezeléssel kapcsolatban az adat felvételét megelőzően adunk Önnek tájékoztatást.

IX. A személyes adatok tárolásának a módja, adatkezelés biztonsága

Cégünk számítástechnikai eszközei és más adatmegőrzési helyei a székhelyén, a telephelyén és az adatfeldolgozónál találhatóak meg.

Cégünk az alkalmazott informatikai eszközeit úgy választja meg, és úgy használja, hogy a kezelt személyes adatok:

 • az arra feljogosítottak számára hozzáférhetőek legyenek,
 • az adatkezelés hitelessége és hitelesítése biztosított legyen,
 • az adatok változatlansága igazolható legyen,
 • jogosulatlan hozzáféréstől védett legyen.

Cégünk az adatokat megfelelő intézkedésekkel védi a jogosulatlan hozzáférés, az adatok megváltoztatása, továbbítása, nyilvánosságra hozatala, törlése, vagy megsemmisítése, véletlen megsemmisülése ellen, sérülés, vagy alkalmazott technológia megváltozása okán történő hozzáférhetetlenné válás ellen.

A különböző nyilvántartásunkban kezelt adatokat védjük attól is, hogy azok ne legyenek összekapcsolhatóak, így az érintetthez rendelhetőek.

A technika mindenkori fejlettségének megfelelő műszaki, szervezési és szervezeti intézkedésekkel gondoskodunk az adatok hatékony védelméről. Ennek keretében megőrizzük:

 • az adatok titkosságát, így csak az férhet az adathoz, aki arra jogosult
 • az adatok sértetlenségét,
 • az adatok rendelkezésre állását.

Cégünk informatikai rendszerei és hálózata cégünk méretéhez és anyagi lehetőségeihez mérten törekszik védelmet nyújtani a számítógéppel támogatott csalások, ipari kémkedés, szabotázs, vandalizmus, tűz és árvíz, továbbá a számítógépes vírusok, számítógépes betörések és egyéb támadások ellen.

Társaságunk adatkezelésében és adatfeldolgozásában résztvevő közreműködői és munkavállalói előre meghatározott mértékben – titoktartási kötelezettség terhe mellett – jogosultak az Ön személyes adatait megismerni.

Az Ön személyes adatait megfelelő technikai és egyéb intézkedésekkel védjük, valamint biztosítjuk az adatok biztonságát, rendelkezésre állását, továbbá óvjuk azokat a jogosulatlan hozzáféréstől, megváltoztatástól, sérülésektől, illetve nyilvánosságra hozataltól és bármilyen egyéb jogosulatlan felhasználástól.

Szervezeti intézkedések keretében székhelyünkön ellenőrizzük a fizikai hozzáférést, munkavállalóinkat folyamatosan oktatjuk és a papír alapú dokumentumokat megfelelő védelemmel elzárva tartjuk. A technikai intézkedések keretében jelszóvédelmet és vírusirtó szoftvereket használunk. Felhívjuk azonban a figyelmét arra, hogy az interneten keresztüli adattovábbítás nem tekinthető teljes körűen biztonságos adattovábbításnak. Társaságunk mindent megtesz annak érdekében, hogy a folyamatokat minél biztonságosabbá tegyük, a weblapunkon keresztül történő adattovábbításért azonban nem tudunk teljes felelősséget vállalni, ám a Társaságunkhoz beérkezett adatok tekintetében minden előírást betartunk az Ön adatainak biztonsága és a jogellenes hozzáférés megakadályozása érdekében.

X. Ön jogai és jogorvoslati lehetőségei

Ön jogosult az adatkezelésről

 1. tájékoztatást kérni,
 2. kérheti az általunk kezelt személyes adatai helyesbítését, módosítását, kiegészítését,
 3. tiltakozhat az adatkezelés ellen és kérheti adatai törlését, valamint zárolását, a kötelező adatkezelés kivételével,
 4. bíróság előtt jogorvoslattal élhet,
 5. a felügyelő hatóságnál panaszt tehet, illetve eljárást kezdeményezhet (https://naih.hu/panaszuegyintezes-rendje.html).

 

Felügyelő Hatóság: Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság

Székhely: 1125 Budapest, Szilágyi Erzsébet fasor 22/c.

Levelezési cím: 1530 Budapest, Pf.: 5.

Telefon: +36 (1) 391-1400

Fax: +36 (1) 391-1410

E-mail:ugyfelszolgalat@naih.hu
Honlap: https://naih.hu/

 

Tájékoztatáshoz való jog:

Az Ön kérelmére tájékoztatást adunk az Ön általunk kezelt, illetve az általunk – vagy a megbízott adatfeldolgozóink által – feldolgozott

– adatairól,

– azok forrásáról,

– az adatkezelés céljáról és jogalapjáról,

– időtartamáról, ha pedig ez nem lehetséges, ezen időtartam meghatározásának szempontjairól,

– az adatfeldolgozóink nevéről, címéről és az adatkezeléssel összefüggő tevékenységükről,

– adatvédelmi incidensek körülményeiről, hatásairól és az elhárításukra, valamint megelőzésükre tett intézkedéseinkről, továbbá

– az Ön személyes adatainak továbbítása esetén az adattovábbítás jogalapjáról és címzettjéről.

 

A kérelem benyújtásától számított legrövidebb idő alatt,15 napon belül (legfeljebb azonban 1 hónapon belül) adjuk meg tájékoztatásunkat. A tájékoztatás ingyenes, kivéve, ha Ön a folyó évben azonos adatkörre vonatkozóan tájékoztatási kérelmet már nyújtott be hozzánk. Az Ön által már megfizetett költségtérítést visszatérítjük abban az esetben, ha az adatokat jogellenesen kezeltük vagy a tájékoztatás kérése helyesbítéshez vezetett. A tájékoztatást csak törvényben foglalt esetekben tagadhatjuk meg jogszabályi hely megjelölésével, valamint a bírósági jogorvoslat, illetve a Hatósághoz fordulás lehetőségéről tájékoztatással.

 

Az érintett hozzáféréshez való joga:

Az érintett jogosult arra, hogy az adatkezelőtől visszajelzést kapjon arról, hogy a személyes adatainak a kezelése folyamatban van-e, ha igen milyen adatkezelési folyamat zajlik. Jogosult a személyes adatokhoz és információkhoz hozzáférést kapni, így az adatkezelés célja, az érintett személyes adatok kategóriája, azon címzettek, akikkel a személyes adatokat közölték, vagy közölni fogják, a személyes adatok tárolásának tervezett időtartama, helyesbítés, törlés, vagy az adatkezelés korlátozásának, tiltakozásnak a joga, felügyeleti hatósághoz címzett panasz benyújtásának a joga, az adatforrásokra vonatkozó információ, stb.

Cégünk kérés esetén az adatkezelés tárgyául szolgáló személyes adatok másolatát az érintett rendelkezésére bocsátja. Az ilyen adatszolgáltatások további másolataiért Cégünk jogosult a adminisztartív költségei fedezetéül ésszerű díjat felszámítani.

Cégünk a kérelem benyújtását követő legfeljebb 1 hónapon belül adja meg a tájékoztatást.

 

 

A helyesbítés joga:

Az érintett kérheti Cégünktől a rá vonatkozó pontatlanul rögzített, vagy később megváltozott személyes adat helyesbítését, kiegészítését.

 

Törléshez való jog:

Az érintett jogosult kérni, hogy Cégünk indokolatlan késedelem nélkül törölje a rá vonatkozó alábbi személyes adatokat, amennyiben:

 • a személyes adatokra már nincsen szükség abból a célból, amelyre azokat gyűjtötték,
 • az érintett az adatkezeléshez való hozzájárulását visszavonta, és az adatkezelésnek nincsen más jogalapja,
 • az érintett tiltakozik az adatkezelés ellen, és nincsen elsőbbséget élvező jogszerű ok az adatok további kezelésére,
 • a személyes adatokat az uniós, vagy tagállami jogszabályok alapján törölni kell,
 • a személyes adatokat jogellenesen kezelték,
 • a személyes adatok gyűjtése információs társadalommal kapcsolatos szolgáltatások kínálásával kapcsolatban került sor.

Az adatok törlését nem lehet kezdeményezni, ha az adatkezelés szükséges például a véleménynyilvánítás szabadságához, közérdek, jogi igény előterjesztése, védelme, vagy jogi kötelezettség teljesítése érdekében, tudományos, történelmi kutatás céljából.

Cégünk a személyes adatok helyesbítéséről, zárolásról, megjelölésről és törlésről Önt, továbbá mindazokat értesíti, akiknek korábban az adatot adatkezelés céljára továbbította, kivéve akkor, ha az értesítés elmaradása az Ön jogos érdekét nem sérti.

 

Az adatkezelés korlátozásához való jog:

Az érintett jogosult kérni, hogy Cégünk korlátozza a rá vonatkozó alábbi személyes adatokat, amennyiben:

 • az érintett vitatja a személyes adatok pontosságát, addig az időtartamig, amíg a pontosság ellenőrzése elvégzésre kerül,
 • az adatkezelőnek már nincsen szüksége az adatokra, de az érintett jogai érvényesítése érdekében igényli azokat,
 • a személyes adatokat jogellenesen kezelték, de az érintett az adatok törlése helyett azok korlátozását kéri,
 • az érintett tiltakozott az adatkezelés ellen, a korlátozás addig tart, amíg megállapítást nyer, hogy a tiltakozó jogos indokai, vagy az adatkezelő jogos indokai éveznek-e elsőbbséget.

 

 

 

Adathordozáshoz való jog:

Az érintett jogosult a rá vonatkozó adatok adatkezelő általi rendelkezésre bocsátását kérni és azokat számítógéppel olvasható formátumban adathordozón megkapni abból a célból, hogy azokat másik adatkezelőnek továbbítsa.

 

Tiltakozáshoz való jog:

Az érintett jogosult a rá vonatkozó adatok kezelése ellen tiltakozni. Az adatkezelő ez esetben a személyes adatokat nem jogosult tovább kezelni, kivéve, ha olyan jogos okok indokolják, amelyek elsőbbséget élveznek az érintett jogaival, jogos érdekeivel szemben.

Jelen tájékoztatóban fel nem sorolt adatkezelésről az adat felvételekor adunk Önnek tájékoztatást.

Amennyiben az üzletszerzés, profilalkotás céljából történt adatok további kezelése ellen tiltakozik az érintett, akkor az adatkezelést a fenti célból nem lehet tovább folytatni.

 

Visszavonás joga:

Az érintett jogosult az adatkezeléshez való hozzájárulását bármikor visszavonni. A hozzájárulás visszavonása előtti adatkezelés jogszerű adatkezelésnek minősül.

 

Az Eljárási szabályok

Amennyiben az Ön helyesbítés, zárolás vagy törlés iránti kérelmét nem teljesítjük, a kérelem kézhezvételét követően indokolatlan késedelem nélkül, 15 napon belül (legfeljebb azonban 1 hónapon belül) írásban vagy – az Ön hozzájárulásával – elektronikus úton közöljünk elutasításunk indokait és tájékoztatjuk Önt a bírósági jogorvoslat, továbbá a Hatósághoz fordulás lehetőségéről.

Amennyiben Ön tiltakozik a személyes adatai kezelése ellen, a tiltakozást a kérelem benyújtásától számított legrövidebb időn belül, 15 napon belül (legfeljebb azonban 1 hónapon belül) megvizsgáljuk és a döntésünkről Önt írásban tájékoztatjuk. Amennyiben tiltakozásának helyt adunk, abban az esetben az adatkezelést – beleértve a további adatfelvételt és adattovábbítást is – megszüntetjük, és az adatokat zároljuk, valamint a tiltakozásról, továbbá az annak alapján tett intézkedésekről értesítjük mindazokat, akik részére a tiltakozással érintett személyes adatot korábban továbbítottuk, és akik kötelesek intézkedni a tiltakozási jog érvényesítése érdekében.

Abban az esetben megtagadjuk a kérés teljesítését, ha bizonyítjuk, hogy az adatkezelést olyan kényszerítő erejű jogos okok indokolják, amelyek elsőbbséget élveznek az Ön érdekeivel, jogaival és szabadságaival szemben, vagy amelyek jogi igények előterjesztéséhez, érvényesítéséhez vagy védelméhez kapcsolódnak. Amennyiben Ön a döntésünkkel nem ért egyet, illetve ha elmulasztjuk a határidőt, a döntés közlésétől, illetve a határidő utolsó napjától számított 30 napon belül Ön bírósághoz fordulhat.

 

Minden olyan személy, aki az adatvédelmi szabályok megsértése okán vagyoni, vagy nem vagyoni kárt szenvedett az adatkezelőtől, vagy adatfeldolgozótól kártérítést, vagy sérelemdíjat követelhet.

Az adatkezelő, adatfeldolgozó mentesül a felelősség alól, ha bizonyítja, hogy a kár előidézésében semmilyen felelősség nem terheli.

Az adatvédelmi perek elbírálása a törvényszék hatáskörébe tartozik, a per – az érintett választása szerint – az érintett lakhelye vagy tartózkodási helye szerinti törvényszék előtt is megindítható. Külföldi állampolgár a lakóhelye szerint illetékes felügyeleti hatósághoz is fordulhat panasszal.

 

Kérjük Önt, hogy mielőtt a felügyeleti hatósághoz vagy bírósághoz fordulna panaszával – egyeztetés és a felmerült probléma minél gyorsabb megoldása érdekében – keresse meg Társaságunkat.

XI. Adatkezelési tájékoztató módosítása

Társaságunk fenntartja magának a jogot jelen Adatkezelési tájékoztató módosítására, amelyről az érintetteket megfelelő módon tájékoztatja. Az adatkezeléssel kapcsolatos információk közzététele a http://xperteam.hu/public/ történik.

 

Budapest, 2018. május 25.